Čiapkovo.sk – Eshop by sissque

Obchod

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

A.   Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ (predávajúci) internetového obchodu je SISSQUE s.r.o., Hrancova 2021, 02201 Čadca, IČO: 52287025, DIČ: 2121003731 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „Predávajúci“)
 2. Objednávateľ (kupujúci) v internetovom obchode je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronickú objednávku tovaru (produktu alebo služby) (ďalej len ako „Kupujúci“).
 3. Predávajúci a Kupujúci môžu byť ďalej spoločne označení aj ako „Zmluvné strany“.
 4. Orgánom dozoru je
  Slovenská obchodná inšpekcia
  Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71
  P.O. Box B-89 011 79 Žilina
  e-mail: za@soi.sk
  webová adresa: www.soi.sk
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktoré vznikajú v súvislosti s kúpou tovaru Kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho www.ciapkovo.sk (ďalej len ako „VOP“ alebo ako „Všeobecné obchodné podmienky“). VOP slúžia pre uskutočňovanie obchodu prostredníctvom internetovej adresy Predávajúceho www.ciapkovo.sk.
 1. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, ktorej definícia je uvedená v čl. B VOP.
 1. Všeobecné obchodné podmienky sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým generálnymi predpismi, a to zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ďalej špeciálnymi predpismi ako je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 1. Predávajúci umožní každému Kupujúcemu zoznámiť sa so znením týchto VOP, a to ich zverejnením na internetovej adrese Predávajúceho www.ciapkovo.sk.

B.   Vymedzenie pojmov

Pre účely týchto VOP sa Zmluvné strany dohodli na tom, že ak v ďalších ustanoveniach VOP nebudú niektoré pojmy definované inak, bude platný význam pojmov definovaný v tomto čl. VOP.

 1. Kúpna zmluva – je zmluva, ktorá vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim spôsobom uvedeným vo VOP, a ktorej predmetom je kúpa tovaru zo strany Kupujúceho prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho na internetovej stránke www.ciapkovo.sk (ďalej len ako „Kúpna zmluva“).
 2. Predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.
 3. Kupujúci spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvynekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania
 4. Kupujúci podnikateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.
 5. Kupujúci – sa rozumejú Kupujúci spotrebiteľ a Kupujúci podnikateľ spolu.
 6. Objednávka – je Kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický formulár, ktorý je následne spracovaný systémom elektronického obchodu, a ktorý smeruje k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy.
 7. Objednávkový formulár – obsahuje informácie o Kupujúcom a Predávajúcom nevyhnutné pre vzájomný kontakt, zoznam objednaného tovaru spolu s popisom základných vlastností tovaru alebo charakter služby v rozsahu odvíjajúcom sa od prostriedku komunikácie, cenu tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, náklady na dopravu, dodanie a dĺžku dodacej lehoty, poštovné, a iné náklady, typ platby, VOP a súhlas s VOP.

TU si ho môžete stiahnuť doc. pdf.

 1. Tovarom na účely VOP sa rozumejú všetky výrobky a produkty spolu s príslušenstvom k nim, ako aj služby, ktoré Predávajúci ponúka alebo predáva. Tovarom sú najmä handmade čelenky, čiapky a pod.

Tovar uvedený na internetovej stránke Predávajúceho www.ciapkovo.sk predstavuje bežne dodávaný tovar, vždy podľa aktuálnej ponuky, a Predávajúci nezaručuje presný okamih dodania všetkého tovaru. Dostupnosť konkrétneho tovaru si môže kupujúci overiť u Predávajúceho na tel. č. +421908249033 alebo emailovej adrese: silvia.cisarikovamail.com

C.   Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy predstavuje objednávka zo strany Kupujúceho, t. j. riadne a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí predpísaného objednávkového formulára Kupujúcim, a následné zaslanie objednávkového formulára kliknutím na tlačidlo „objednávka“. Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke zodpovedá výlučne Kupujúci.
 1. K akceptácii/prijatiu návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho dochádza doručením písomného potvrdenia Predávajúceho prostredníctvom emailovej adresy o prijatí správne a úplne vyplnenej objednávky Kupujúceho.
 1. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom Kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.
 1. Kúpna zmluva je uzatvorená doručením akceptácie objednávky v elektronickej podobe Kupujúcemu.
 1. Kupujúci má právo zrušiť/stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 1. Predávajúci má právo zrušiť/stornovať objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Vo všetkých uvedených prípadoch Predávajúci informuje Kupujúceho, z akého dôvodu bola jeho objednávka zrušená. Predávajúci je oprávnený poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

Ak Kupujúci uhradil kúpnu cenu resp. jej časť, pri zrušení objednávky budú uhradené finančné prostriedky vrátené Kupujúcemu v lehote 14 (štrnásť) kalendárnych dní na bankový účet Kupujúceho.

 1. Objednávkou tovaru Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so znením VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 1. VOP sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho www.ciapkovo.sk

D.   Dodanie tovaru

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar s faktúrou a reklamačným formulárom Kupujúcemu do miesta dodania tovaru určeného v objednávkovom formulári v čo najkratšom čase po akceptácii objednávky. Predávajúci vybavuje všetky objednávky v takom poradí, v akom sú mu doručené.
 1. Dodacia lehota na objednaný tovar je vo všeobecnosti 3 – 14 dní od odoslania tovaru Predávajúcim.
 1. Dodacie lehoty sú vždy uvedené na internetovej stránke Predávajúceho, majú však len orientačný charakter.
 1. V prípade, že nie je v schopnostiach Predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom termíne, je Predávajúci povinný upovedomiť o tejto situácii v čo najkratšom čase Kupujúceho a oznámiť mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, prípadne mu navrhnúť dodanie náhradného tovaru.
 1. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú.
 1. Ak sa Zmluvné strany dohodnú na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný dodať tovar, pokiaľ to je možné, v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení Kupujúceho spotrebiteľa od zmluvy znáša v tomto prípade Predávajúci.
 1. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení, Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu všetky preukázané náklady, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.
 1. Predávajúci uskutočňuje dodanie tovaru Kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
 1. Predávajúci informuje Kupujúceho o presnom dátume a čase doručenia tovaru vhodným spôsobom v primeranom časovom predstihu.
 1. Predávajúci nezodpovedá za dodanie tovaru Kupujúcemu oneskorene z dôvodu zavinenia zo strany doručovateľa, alebo z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy Kupujúceho.
 1. Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený (tzv. technický obal) a prelepený identifikačnou páskou Predávajúceho alebo elektronického obchodu.
 1. Pri prevzatí tovaru má Kupujúci povinnosť skontrolovať najmä či bol dodaný tovar riadne zabalený a vybavený na prepravu a či je tento tovar bez vád. Kupujúci pri prevzatí tovaru svojim podpisom na prepravnom liste potvrdzuje zároveň aj neporušiteľnosť obalu a kompletnosť resp. celistvosť tovaru. V prípade viditeľného poškodenia tovaru je Kupujúci oprávnený tento tovar neprevziať a vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom liste s presným opisom poškodenia. Všetky neskôr oznámené vady, poškodenia resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru, ktoré neboli vyznačené na prepravnom liste, nebudú Predávajúcim akceptované. Reklamácia za prípadné nedodanie tovaru alebo poškodenie tovaru vinou doručovateľa sa uplatňuje v takýchto prípadoch priamo u doručovateľa.
 1. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré bolo zapríčinené prepravou, a ktorého prevzatie bez vád potvrdil Kupujúci doručovateľovi, nebudú zo strany Predávajúceho uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu poskytnuté.

E.    Nadobudnutie vlastníckeho práva, prevzatie tovaru a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, ktorý mu Predávajúci doručil na miesto dodania tovaru určené v písomnej objednávke.
 1. V prípade, ak Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar, tento bude zaslaný späť Predávajúcemu.

Kupujúci je povinný v zmysle ust. § 420 a § 442 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník zaplatiť Predávajúcemu škodu, ktorá mu vznikla porušením povinnosti Kupujúceho prevziať tovar, predovšetkým ide o:

 1. náklady Predávajúceho, ktoré mu vznikli v súvislosti s dodaním tovaru Kupujúcemu (poštovné, balné, cena za poistenie tovaru)
 2. náklady Predávajúceho za poštovné v súvislosti so spätným zaslaním tovaru Predávajúcemu.
 1. Kupujúci môže požiadať Predávajúceho o opakované zaslanie tovaru. Predávajúci v tomto prípade zaúčtuje k celkovej cene za tovar ďalší poplatok za manipuláciu a poštovné podľa cenníka.
 1. Pri preberaní tovaru Kupujúci obdrží príslušný doklad o prevzatí tovaru, ktorý zároveň slúži ako doklad o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku.
 1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru dňom jeho prevzatia v mieste dodania tovaru, s tým, že prechod vlastníckeho práva k tovaru na kupujúceho je podmienený až úplným zaplatením kúpnej ceny uvedenej v objednávke (výhrada vlastníckeho práva Predávajúceho).
 1. Do doby než vlastnícke právo k tovaru prejde z Predávajúceho na Kupujúceho, má Kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar Predávajúceho.
 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď Kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená Kupujúcim prevezme tovar od Predávajúceho alebo od jeho zástupcu povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

F.    Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena je cena tovaru uvedená v mene euro vrátane DPH na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho pri každom jednotlivom tovare samostatne. Táto cena platí výlučne pre nakupovanie cez elektronický obchod (ďalej len ako „kúpna cena“).
 1. Kúpna cena nezahŕňa náklady spojené s prepravou tovaru, náklady na poistenie tovaru ani iné náklady, pokiaľ to nebolo výslovne dohodnuté Zmluvnými stranami prípadne uvedené v popise tovaru.
 1. Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje iba dobierkou. Ostatné platobné podmienky, formy/spôsoby platenia kúpnej ceny, nákup na splátky, ako aj vyhlásené akcie, zľavy, výpredaje, ako aj cenník iných doplnkových služieb, platnosť akcií a platnosť cien sú uvedené na stránkach obchodu, pod osobitnými kapitolami.
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov spojených s doručením tovaru.
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu Predávajúcemu v lehote uvedenej v Kúpnej zmluve, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 1. Kúpna cena za objednaný tovar vrátane DPH spolu s výškou nákladov spojených s dodaním tovaru je uvedená v akceptácii objednávky Predávajúcim.
 1. Kupujúci spolu s dodaným tovarom obdrží aj faktúru v písomnej podobe s vyčíslením celkovej ceny, ktorá zahŕňa kúpnu cenu tovaru, cenu prepravného, prípadne balného a poistenia.
 1. Vystavená faktúra predstavuje doklad o kúpe tovaru, v ktorom je uvedené:
  a) obchodné meno a miesto podnikania Predávajúceho,
  b) adresa prevádzkarne Predávajúceho, ak ju má zriadenú
  c) dátum predaja,
  d) názov a množstvo tovaru,
  e) cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú kupujúci zaplatil
 2. d) miesto určenia, dátum a čas dodávky.

G.   Cena za prepravu

 1. Náklady spojené s dodaním tovaru Kupujúcemu (ďalej len ako „prepravné“) nie sú zahrnuté v kúpnej cene.
 1. Tovar je možné dodať Kupujúcemu len na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť za dopravu tovaru na dobierku sumu 2,80 €.
 1. Aktuálna výška prepravného je vždy uvedená v cenníku na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho a po objednaní tovaru je prepravné uvedené aj v akceptácii objednávky Predávajúcim.

H.   Reklamačný poriadok a záruka za vady

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu v množstve a kvalite, takej akú si objednal Kupujúci, spolu so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru, rovnako všetky manuály, návody na použitie (v štátnom jazyku), záručné listy, daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru a iné.
 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim.
 1. Predávajúci poskytuje záruku na dodaný tovar v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo všeobecnosti poskytuje Predávajúci záruku v lehote 2 rokov = 24 mesiacov, okrem prípadov, ak je na niektorých osobitných druhoch tovarov vyznačená kratšia záručná doba, expiračná doba alebo doba spotreby. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
 1. Záruka sa nevzťahuje na kovový komponent našitý na tovare.
 1. Ak ide o Kupujúcich podnikateľov, na zodpovednosť za vady tovaru a na podmienky poskytnutia záruky sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Záručná doba pre Kupujúceho podnikateľa je vo všeobecnosti 12 mesiacov, okrem prípadov, ak je na niektorých osobitných druhoch tovarov vyznačená kratšia záručná doba, expiračná doba alebo doba spotreby.
 1. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu na tovar kúpený od Predávajúceho, a to bezodkladne potom, ako sa o vade tovaru dozvedel, v písomnej resp. elektronickej forme a v súlade s podrobnými reklamačnými podmienkami upravenými v rámci týchto VOP.
 1. Reklamácia tovaru sa uskutočňuje na základe vyplnenia reklamačného formulára (ďalej len ako „reklamačný formulár“), ktorý je dodaný Kupujúcemu spolu s tovarom a faktúrou.
 1. Kupujúci je povinný uviesť v reklamačnom formulári svoje osobné údaje, adresu, presne opísať vadu tovaru a uplatniť si svoje právo.
 1. Reklamáciu si uplatňuje Kupujúci v písomnej podobe na adrese Predavajúceho Mgr. Silvia Cisáriková- SISSQUE , Komenského 135, 022 04 Čadca. Spolu s reklamačným formulárom Kupujúci zároveň zašle na túto adresu Predávajúceho aj reklamovaný tovar a faktúru za objednaný tovar.
 1. Ak ide o reklamáciu Kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, Predávajúci ho týmto spôsobom poučuje o jeho právach, a to v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, Kupujúci spotrebiteľ má pri reklamácii nasledujúce práva:
 2. Kupujúci má právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 4. namiesto odstránenia vady môže Predávajúci vždy vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
 5. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, Kupujúci spotrebiteľ má pri reklamácii právo:
 6. na výmenu veci, alebo
 7. má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 8. Ak ide o odstrániteľné vady, ale ak Kupujúci nemôže pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, má Kupujúci právo:
 9. na výmenu veci, alebo
 10. má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 11. Ak ide o neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 1. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, si vyberie ktoré z vyššie uvedených práv si uplatňuje.
 1. Na základe rozhodnutia Kupujúceho spotrebiteľa, určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Akonáhle Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa predchádzajúceho bodu, vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci spotrebiteľ právo:
 2. od kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo
 3. na výmenu tovaru za nový tovar.
 1. Ak Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného písomného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného písomného posúdenia nemožno od Kupujúceho spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné písomné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným písomným posúdením. Predávajúci má povinnosť poskytnúť Kupujúcemu spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Predávajúceho vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Ak Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, reklamáciu tovaru uplatnil po uplynutí 12 mesiacoch od kúpy tovaru a Predávajúci reklamáciu zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné písomné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné písomné posúdenie určenej osobe, náklady odborného písomného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného písomného posúdenia. Ak Kupujúci spotrebiteľ odborným písomným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného písomného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné písomné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 1. Predávajúci má povinnosť pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 1. Predávajúci má povinnosť vydať o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
  1. ak ide o zjavnú vadu, ktorú Kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil Predávajúcemu v súlade s VOP,
  2. ak Kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti Predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
  3. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené Kupujúcim,
  4. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  5. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
  7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  8. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  9. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, nevhodnou chemickou látkou, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  10. ak vada tovaru vznikla nedodržaním odporúčaní o ošetrovaní a údržbe tovaru uvedených na štítku z vnútornej strany tovaru – vysvetlivky k dispozícii v príl. č. 3 týchto obch. podmienok a zároveň doručené spolu s tovarom
  11. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

Odporúčame dodržiavať nasledujúce symboly na údržbu textilných a odevných výrobkov.

stitkyobchodne podmienky

 1. Predávajúci musí viesť o reklamáciách evidenciu. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 2. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Kupujúceho spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

I.      Alternatívne riešenie sporov

 1. Ak nastane prípad, že je Kupujúci spotrebiteľ je nespokojný s vybavením reklamácie zo strany Predávajúceho, alebo ak sa Kupujúci spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ako Predávajúci jeho reklamáciu vybavil, prípadne sa domnieva, že Predávajúci jeho práva porušil, má Kupujúci spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
 2. Ak Predávajúci odpovie na takúto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v stanovenej lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia. Subjektom pre alternatívne riešenie sporov jeSlovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam nájdete na stránke www.mhsr.sk).
 3. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

J.    Zánik kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva môže zaniknúť nasledujúcimi spôsobmi:
 2. dohodou zmluvných strán – Predávajúceho a Kupujúceho
 3. odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho
 4. odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho
 5. Podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ:
 6. Kupujúci spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním splnomocnená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru), ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014.
 7. ak Predávajúci splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku a) tohto bodu 2 písm. „J“ VOP alebo v súlade s ust. § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
 8. ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku b) tohto bodu 2 písm. „J“ VOP lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku a) tohto bodu 2 písm. „J“ VOP alebo v súlade s ust. § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014.
 9. Kupujúci spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 10. Odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho sa zmluva od začiatku zrušuje a Zmluvné strany sú si povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia, ktoré prijali od druhej Zmluvnej strany.
 11. Kupujúci spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo elektronickej podobe – prostredníctvom emailu. Kupujúci spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP a je neoddeliteľnou súčasťou objednávky resp. objednávkového formulára a je zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho vo Všeobecných obchodných podmienkach, bod B. Vymedzenie pojmov.
 12. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu Kupujúceho.
 13. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014.
 14. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu príslušnej prevádzky Predávajúceho alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 15. Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
 16. Kupujúcemu sa odporúča tovar poistiť. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto VOP pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 17. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014.
 18. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014.
 19. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby Kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
 20. V prípade, že Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu:
 21. hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
 22. náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu VOP Predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 1. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  3. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  4. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  5. predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.
 2. Ustanovenia tohto bodu VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa podľa príslušných zákonov o ochrane spotrebiteľa.

K.   Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci vyplnením objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje (titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu Kupujúceho vrátane PSČ, telefónny kontakt a e-mailová adresa, bez možnosti priradiť k nim ďalšie osobné údaje Kupujúceho), a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch a tieto poskytol Predávajúcemu dobrovoľne.
 1. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho Predávajúci jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho po prihlásení.
 2. Pri registrácii (vypĺňaní objednávkového formulára) si Kupujúci môže zvoliť, či si želá zasielať na jeho uvedenú adresu pobytu reklamné a marketingové propagačné materiály Predávajúceho obsahujúce informácie o aktuálnych tovarových ponukách, rôznych akciách, cenových zľavách a výpredajoch.
 3. Prevádzkovateľ  Mgr. Silvia Cisáriková- SISSQUE, miesto podnikania Komenského 135/16, 022 04 Čadca, IČO: 50289543, Okresný úrad Čadca, číslo živnostenského registra: 520- 27249 vyhlasuje, že má spracovanú Bezpečnostnú dokumentáciu informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení  novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Táto dokumentácia je aktualizovaná podľa zákona 18/2018 Z.z., nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – General Data Protection Regulation (GDPR) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680. Prevádzkovateľ pracujúci s  osobnými údajmi je písomne poučený a poverený na prácu s osobnými údajmi podľa  zákona č. 18/2018 Z. z.  Zároveň si je vedomý dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

L.    Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná predovšetkým vo forme e-mailových správ.
 3. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzatvorením kúpnej zmluvy.
 5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Dokumenty na stiahnutie

O cookies, ktoré používame: Cookies

O ochrane osobných údajov a ich spracovávaní: O Ochrane Osobných Údajov